روغن بادام شیرین

روغن نوع شیرین بادام دماغ را تازه مى نماید، و براى کسانى که مبتلا به سرسام و سینه پهلو باشند نافع است .

براى رفع بى خوابى مفید بوده ، و خواب آور است

خوردن آن با کمى کتیرا و شکر جهت سرفه ى خشک و باز شدن صدا و قصب الریه و نرم کردن روده ها سودمند است .

از روغن بادام شیرین جهت ضرر مسهل ها، مخصوصا مسهل هاى شیمیایى استفاده نمایید.

خوردن روغن میوه شیرین بادام جهت پیچش شکم و دل درد و نرم کردن روده ها مفید بوده

معالج قولنج و سختى ادرار است .

روغن شیرین بادام در اخراج سنگ هاى کلیه و مثانه کمک مى کند. مخصوصا اگر آن را با کمى حجرة الیهود مخلوط نمایید.
حجرة الیهود یا زیتون بنى اسرائیل سنگى است که در اسرائیل پیدا مى شود، از دانه هاى ریز تشکیل شده ، و براى چاپ سنگى مصرف داشت . خوردن مقدارى از آن با روغن بادام شیرین یا تلخ براى ریزش سنگ مفید است.

روغن بادام بر مژه و ابرو سبب روییدن و پر پشت شدن موى آنها مى شود.

بادام شیرین پ